Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden hondengedragsdeskundige Hond Weer in Balans

Hond Weer in Balans is gevestigd aan de Dorpsstraat 84
9551AH  te Sellingen.
KvK: 54866928
Website: hondweerinbalans.nl
E-mail: info@hondweerinbalans.nl

Voor alle overeenkomsten tussen Hond Weer in Balans en klanten zijn
onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle trainingen, gedragsadviezen, coaching,  en alle andere zaken gerelateerd aan de diensten van Hond Weer in Balans.

 1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hond Weer in Balans

o    Hond Weer in Balans is de onderneming die op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen coaching, training, gedragsadvies en gerelateerde diensten aanbiedt.

 • Klant

o    Natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wil maken van de diensten van Hond Weer in Balans

 • Dienst

o    De door Hond Weer in Balans aangeboden gedragsadviezen, training, coaching, of gerelateerde diensten.

 • Overeenkomst

o    Overeenkomst waardoor Hond Weer in Balans zich naar haar klanten toe verbindt tot het verschaffen van een van de door haar aangeboden diensten en de cursist tot betaling van deze dienst.

 1. Aansprakelijkheid

2.1   De klant is zonder uitzondering verantwoordelijk voor iedere eventuele schade, die klant zijn of haar hond  veroorzaakt. Deelname aan de diensten van Hond Weer in Balans is voor eigen risico.

2.2   Wanneer de klant , meegebrachte bezoekers of hond(en) van de klant schade veroorzaken is de klant hiervoor ten alle tijden verantwoordelijk. Dit geldt tevens voor schade aan materialen van Hond Weer in Balans.

2.3   Hond weer in Balans is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens uitoefening van de training mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of derden is voor eigen risico.

2.4   Hond Weer in Balans adviseert klanten om een goede verzekering af te sluiten en ook uw honden te verzekeren.

2.5   De klant, inclusief hond(en), die dermate onredelijke hinder en of overlast veroorzaken kunnen door de (medewerkers van) Hond Weer in Balans van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening  van de klant komen.

2.6  Hond weer in balans levert een professionele dienst. Echter de klant blijft zelf verantwoordelijk voor te boeken resultaten. Wij hebben tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn nimmer te geven.

 1. Deelname aan onze diensten

3.1   De klanten kunnen zich telefonisch/mondeling per email en per internet voor een van onze diensten aanmelden. Afspraken worden altijd per email bevestigd.

3.2   Na aanmelding ontvangen klanten een bevestiging via e-mail, met de overeengekomen datum, tijd, locatie en de kosten. Wanneer de dienst binnen twee weken na aanmelding plaatsvind kan de klant worden gevraagd om af te zien van de wettelijke bedenktijd van twee weken.

3.3   De betaling dient 48 uur voorafgaande aan het traject op de rekening van Hond Weer in Balans te zijn bijgeschreven dan wel voorafgaande aan de dienst contant te worden voldaan.

3.4   Met het formulier voor ontbinding en herroeping dient een overeengekomen dienst binnen de twee weken wettelijke bedenktijd te worden geannuleerd. Al geleverde diensten zullen naar rato worden verrekend met het terug te storten bedrag.

3.5 Wanneer de klant tijdens een dienst of traject stopt zullen de kosten niet vergoed worden tenzij hier grondige redenen voor zijn. In dat geval zal de gemaakte kosten verrekend worden en het resterende bedrag terug betaald worden.

 1. Betaling

4.1   Klanten zullen het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen diensten door middel van een van de onderstaande mogelijkheden voldoen.

Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:

o     NL63RABO 0308 9343 18 Tnv Hondweerinbalans te Sellingen.

 • Op de dag van de dienst middels een contante betaling. Klant ontvangt een kwitantie

4.2   In het geval van geen tijdige betaling zal Hond Weer in Balans geen diensten leveren.

 1. Afmelden diensten

5.1   De klant dient 72 uur voor het tijdstip van de overeengekomen dienst, telefonisch dan wel via e-mail de afspraak te annuleren. Wanneer Hond Weer in Balans niet in staat is de telefoon te beantwoorden dient de klant een boodschap in te spreken.

5.2  Indien een hond van klant loops wordt dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Dit is nimmer een reden tot terugbetaling van gemaakte kosten.

5.3   Restitutie van gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de klant. Enkel met toestemming van Hond Weer in Balans kan hier van worden afgeweken.

5.4   Indien een dienst onverhoopt geen doorgang kan vinden zal de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

5.6   Bij overmacht kan Hond Weer in Balans een geplande dienst tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder vergoeding van de kosten.

Tot twee uur van tevoren wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen

-Boven de 25 graden Celsius uitkomt (Uitgaande van de KNMI)

 • De verwachte temperatuur onder de -5 graden Celsius daalt (uitgaande van de KNMI).
 • Bij onweer (in overleg en mede afhankelijk van de ernst).
 • als er niet verwachtte , ernstige gladheid is opgetreden

5.8   Voor sommige trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen kan Hond Weer in Balans deze annuleren. In dit geval zal het, indien reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd.

5.9   Indien een hond zichtbaar ziek, verwaarloosd oid is dan behoud Hond Weer in Balans zich het recht de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling.

 1. Gedragstherapie en overige trainingen hond

7.1   Een klant kan van Hond weer in Balans gedragsadvies ontvangen middels diverse diensten zoals gedragstherapie.

7.2   Het te verkrijgen advies is gebaseerd op zeer ruimte ervaring van hondengedragsdeskundige Eddy Eelsing van Hond Weer in balans.

7.3   Advies en/of behandeling leiden nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van Hond Weer in Balans. De eigenaar van de hond blijft ten aller tijden aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

7.4   Hond Weer in balans kan op basis van haar ervaring een goede inschatting maken van de mogelijke verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter nimmer garanties gegeven. Hiervoor is de materie te complex.

7.5   Hond weer in Balans behoudt zich het recht voor een traject stop te zetten wanneer de klant onvoldoende meewerkt aan de training of adviezen onvoldoende opvolgt.

 1. Overige

8.1   In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde situaties niet voorzien, gelden de aanwijzingen van Hond Weer in Balans.

8.2   Tijdens diensten kunnen foto’s of video’s gemaakt worden maar deze kunnen enkel door Hond Weer in Balans gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien de klant dit anders wenst zal dit voor aanvang moeten worden besproken.

8.3   Kennelijke (druk) fouten of vergissingen in het aanbod van Hond Weer in balans, op internet of in andere publicaties, binden Hond Weer in Balans niet.

8.4   Op alle overeenkomsten gesloten met Hond weer in Balans is het Nederlands recht van toepassing.

8.5   Hond Weer in balans behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. De Klant zal hiervan in dat geval uiteraard op de hoogte worden gesteld.

8.6   Hond Weer in Balans behoudt het recht een klant te weigeren of een dienst te beëindigen indien deze zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Ook bij onvoldoende motivatie is dit mogelijk.

8.7   Hond Weer in Balans is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, social media en andere mediums gegeven informatie.

8.8   Alle rechten van artikelen, blogs, content e.d. zijn voorbehouden aan Hond Weer in Balans. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hond Weer in Balans op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid of op wat voor wijze dan ook worden gebruikt.

Wachtlijst!

Door de enorme drukte hebben we pas begin 2025 weer plek voor nieuwe afspraken.

Bent u opzoek naar tips? Bekijk dan gerust onze kennisbank!